Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Musika alang sa mga bata.

2018 nga musika

Ako Anak sa Dios      Ako Anak sa Dios PDF

Ampo sa Usa ka Bata     Ampo sa Usa ka Bata PDF

Gihigugma Ako sa Langitnong Amahan    Gihigugma Ako sa Langitnong Amahan PDF

Kon Ako Bunyagan     Kon Ako Bunyagan PDF

Mga Pamilya Mahimong Manag-uban sa Hangtud     Mga Pamilya Mahimong Manag-uban sa Hangtud PDF